Các nhóm mục tiêu

Đăng vào 17/02/2023 11:21

Dự án CCP-LAW có 4 nhóm mục tiêu sau:

1. Đội ngũ giảng viên và các nhà nghiên cứu làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của các quốc gia đối tác

Đội ngũ giảng viên và trợ giảng sẽ được đào tạo về nội dung và phương pháp  giảng dạy  của Chương trình đào tạo mới về Chính sách và   pháp luật chống biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKH).

Một nhóm lớn hơn gồm các cán bộ giảng viên (học giả, giảng viên và nhà nghiên cứu) sẽ tham gia chương trình đào tạo trực tuyến nâng cao năng lực về các phương pháp giảng dạy dựa trên Công nghệ thông tin và truyền thông và sử dụng phương pháp học tập đa dạng và linh hoạt được triển khai ở các cơ sở giáo dục đại học châu Âu.

2. Các nhà thực  hành luật , nhà hoạch định chính sách, giám đốc dự án, cán bộ nhà nước và kiểm toán viên về các vấn đề môi trường

Họ sẽ xây dựng năng lực phân tích chính sách thông qua chương trình giáo dục đa lĩnh vực này mà sẽ được cung cấp ở trình độ Sau đại học (PGDIp) hoặc Thạc sỹ Luật căn cứ vào quyết định cuối cùng của mỗi cơ sở giáo dục đại học.  Họ sẽ được hướng dẫn và đào tạo chuyên sâu để nắm vững hoạch định chính sách, ra quyết định và đổi mới dựa trên kiến thức của họ về luật pháp và chính sách về biến đổi khí hậu.

3. Sinh viên tốt nghiệp các trường sau: khoa học môi trường, nghiên cứu môi trường khoa học xã hội, khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật môi trường, hoặc một lĩnh vực liên quan về khoa học xã hội hoặc luật

Sinh  viên tốt nghiệp của chương trình  sẽ được giới thiệu về lĩnh vực  pháp luật và chính sách khí hậu ở cấp quốc gia và cấp quốc tế và sẽ được nâng cao nhận thức về hoạt động của chính sách môi trường quốc tế và luật biến đổi khí hậu.

4. Lãnh đạo quốc gia và địa phương, tất cả các bên liên quan về luật pháp và chính sách môi trường như các tổ chức tư vấn, các tổ chức tư nhân và các hiệp hội  dân sự và  hiệp hội

Việc tham gia tích cực của các chính quyền địa phương và trung ương nhằm thúc đẩy công tác xây dựng các chính sách về biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ các Đóng góp do quốc gia tự nguyện(INDCs) và cải thiện các chính sách cũ.