Tác động

Đăng vào 17/02/2023 11:21

Biến đổi khí hậu là vấn đề liên quan đến môi trường hết sức phức tạp và khẩn cấp nhất đối với cộng đồng quốc tế. Các giải pháp trong chính sách và quản trị là thật sự cần thiết để giảm thiểu các tác động. Để tăng cường hợp tác quốc tế và đảm bảo việc thực thi có hiệu quả các thỏa thuận (hiệp ước) về Biến đổi Khí hậu, Hiệp định Paris, 2016 (Paris Agreement, 2016) đã xác nhận hệ thống các Đóng góp do quốc gia tự nguyện (INDCs), áp dụng mô hình từ dưới lên (bottom-up). Tuy nhiên, Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam nằm trong số các quốc gia chưa sẵn sàng với các điều khoản của Hiệp định Paris. Năng lực thể chế để giám sát và tăng cường chính sách còn hạn chế và Ấn Độ, trong số những quốc gia phát tán ô nhiễm lớn nhất ngày càng vi phạm không thể kiểm soát các tiêu chuẩn về môi trường.

Để đảm bảo việc thực thi các hiệp ước về Biến đổi Khí hậu, sự cải tiến trong giáo dục đại học cần tập trung vào việc đào tạo đội ngũ giảng viên kết hợp đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ để đưa các cơ sở giáo dục đại học phát triển theo hướng bền vững và lấp đầy khoảng trống kiến thức về Biến đổi Khí hậu trong các chương trình giảng dạy được cung cấp. Để đáp ứng nhu cầu này, Dự án CCP-Law sẽ tiến hành thử nghiệm và xây dựng chương trình giảng dạy sau đại học nhằm hình thành và nâng số lượng nhà thực hành luật,  nhà hoạch định chính sách và công chức  nhà nước  cũng như học viên tốt nghiệp nhiều chuyên ngành khác nhau nhằm giúp giải quyết nhu cầu xây dựng và cải cách khung thể chế và các Đóng góp do quốc gia tự nguyện tại quốc gia của họ.

Các khóa học mới hi vọng có tác động lớn vì dự kiến đạt được các kết quả như sau:

* Hỗ trợ việc hiện đại hóa, khả năng có thể tiếp cận, và quốc tế hóa giáo dục đại học tại các cơ sở giáo dục đại học của các quốc gia đối tác. Chất lượng giáo dục đại học nhìn chung sẽ được cải thiện vì sẽ mang đối tượng mục tiêu có tính quốc tế vào trong chương trình giảng dạy Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu của địa phương, xem xét các ràng buộc chủ yếu trong việc phát triển, áp dụng và thực thi khung pháp lý thân thiện với môi trường. Việc thành lập các Trung tâm về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu sẽ giúp nâng cao năng lực kết nối mạng lưới hiệu quả về nghiên cứu và khả năng tạo các kết nối với nỗ lực của chính cơ sở giáo dục về hoạch định chính sách chống biến đổi khí hậu.

* Hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học của các quốc gia đối tác đối phó với những thách thức của hệ thống giáo dục đại học bằng cách cải thiện chất lượng và mức độ phù hợp với thị trường lao động.

* Cải thiện  năng lực và kỹ năng của đội ngũ giảng viên và học viên tại các cơ sở giáo dục đại học bằng cách phát triển chương trình giảng dạy dựa trên ứng dụng CNTT đổi mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy điển hình tiên tiến

* Đóng góp vào sự hợp tác ngày càng phát triển giữa EU và các quốc gia đối tác thông qua các chuyến tham quan học tập nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở giáo dục châu Á và sự kết hợp mang tính tự nguyện với các phát triển của EU trong các chương trình giảng dạy luật chống biến đổi khí hậu và chính sách môi trường cũng như sự trao đổi mô hình thực hiện tốt nhất về lĩnh vực này mà sẽ cùng tôn trọng các yêu cầu của quốc gia.