Giá trị gia tăng của Dự án có sự can thiệp của châu Âu

Đăng vào 17/02/2023 11:22

Là cơ quan khởi xướng các đàm phán về khí hậu quốc tế, EU đóng vai trò dẫn đầu về giảm thiểu toàn cầu. Pháp luật về biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí carbon của EU luôn có luận chứng và phương pháp tiếp cận từng bước được áp dụng để phát triển và cải thiện chính sách rất có ấn tượng. Đây chính là hệ thống chính yếu đầu tiên nhằm đặt khung ràng buộc pháp lý cho những cam kết của nó theo Hiệp định Paris. Vì vậy, kết quả dự kiến của Dự án chỉ có thể đạt được thông qua việc chuyển giao khả năng, chuyên môn cao về pháp luật từ các cơ sở giáo dục đại học thuộc các quốc gia EU đến các cơ sở giáo dục đại học thuộc các quốc gia đối tác, sự trao đổi các kỹ thuật giảng dạy đổi mới điển hình, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học thuộc các quốc gia EU trong việc phát triển nội dung chương trình giảng dạy mới kết hợp quy trình đảm bảo chất lượng với các tiêu chuẩn và hướng dẫn của châu Âu.