THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN HỌC GIẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA, CANADA

Đăng vào 12/09/2018 16:29

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN HỌC GIẢ

TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA, CANADA

 

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về việc tuyển chọn học giả nghiên cứu cho Dự án QES-AS: Điều tiết toàn cầu hóa ở Nam Á và Đông Nam Á. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Victoria, Canada. Dự án QES-AS được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường tính chủ động trong học thuật và xây dựng năng lực nghiên cứu thể chế ở Châu Á (và Canada). Dự án này sẽ kết nối các học giả đến từ Canada và Nam và Đông Nam Á, trong đó tập trung vào nghiên cứu liên ngành về quản trị sáng tạo và chiến lược tư pháp, liên quan đến nhà nước, và các lĩnh vực phi nhà nước nhằm làm giảm thiểu các tác động khắc nghiệt của toàn cầu hóa kinh tế ở Nam và Đông Nam Á. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

Tiêu chuẩn dành cho các học giả tiến sĩ, sau tiến sĩ đăng ký chương trình QES-AS như sau:

      *Học giả tiến sĩ:

 • Là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội đang theo học chương trình tiến sĩ luật tại Trường hoặc một cơ sở đào tạo khác.
 • có điểm số tối thiểu là 6.5 IELTS và không có điểm thành phần nào dưới 6.0;
 • có đề tài nghiên cứu liên quan đến dự án QES-AS; và
 • có thể dành tối thiểu 90 ngày để thực hiện việc nghiên cứu tại Đại học Victoria trước tháng 12 năm 2020    

     *Học giả sau tiến sĩ:

 • là những học giả đang nắm giữ vị trí giảng dạy hoặc nghiên cứu tại Đại học Luật Hà Nội đã có bằng tiến sĩ luật;
 • có khả năng nghiên cứu bằng tiếng Anh: có bằng cử nhân luật/ bằng thạc sĩ luật/ bằng tiến sĩ luật của chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Trường hợp không có những bằng này, học giả có thể có các ấn phẩm được xuất bản trong các tạp chí khoa học có phản biện bằng tiếng Anh;
 • có một đề tài nghiên cứu liên quan đến dự án QES-AS; và
 • có thể dành tối thiểu 90 ngày để thực hiện việc nghiên cứu tại Đại học Victoria trước tháng 12 năm 2020.

 

2. Thời gian nghiên cứu:

Trường Đại học Luật Hà Nội được cấp 01 học bổng học giả tiến sĩ và 01 học bổng học giả sau tiến sĩ. Mỗi học bổng  kéo dài 12 tháng và có thể phân chia cho nhiều người nhưng thời gian tối thiểu cho mỗi một người là 90 ngày tại Canada.

3. Kinh phí:

Trong thời gian nghiên cứu tại Canada, người thụ hưởng học bổng được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng (theo mức 20.000 đô la Canada/12 tháng cho học giả tiến sĩ và 25,000 đô la Canada/12 tháng cho học giả sau tiến sĩ), được hướng dẫn và tư vấn nghiên cứu, có cơ hội tham gia vào các seminars và hội thảo, và một khoản tài trợ nghiên cứu nhỏ. Mỗi học bổng chỉ hỗ trợ một lần tiền đi lại đến Canada và trở về Việt Nam. Trong trường hợp có nhiều người thụ hưởng học bổng, khoản hỗ trợ đi lại này sẽ được chia sẻ giữa những người thụ hưởng học bổng.

4.  Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
 • Một đề xuất nghiên cứu, đề ra: (a) các mục tiêu nghiên cứu của ứng cử viên; (b) sự liên quan giữa đề xuất nghiên cứu và dự án QES-AS; và (c) đề xuất khoảng thời gian nghiên cứu tại Canada;
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh (ví dụ: điểm kiểm tra; bản sao bảng điểm bằng tiếng Anh; bản sao các ấn phẩm bằng tiếng Anh); và
 • Thư đề cử của Đại học Luật Hà Nội xác nhận người được đề cử là học giả tiến sĩ, hay sau tiến sĩ.

5. Thời hạn đăng ký:Trước ngày 28 tháng 9 năm 2018

Ứng cử viên quan tâm đến chương trình xin đăng ký với Phòng Hợp tác quốc tế A606 hoặc qua địa chỉ email: hoangtrangly@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.